FORMULARI DE DESISTIMENT

(només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l’atenció de GRUP SIMALRO,SL, amb domicili social al carrer Bisbe Martin Ruano, 22 A-2 –
25006 – Lleida – LLEIDA, telèfon 973349100, i adreça de correu electrònic dafo@jornadesdafo.cat


D. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. amb N.I.F. ………………………………. i domicili a ………………………………………., carrer ……………………………………………………………………………………………………….., i email
…………………………………………………………………..;

en exercici del dret de desistiment que em confereix la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, dins del termini de 14 dies naturals des de la data en què vaig rebre el producte adquirit o comprat el servei, MANIFESTO:

  1. Que en data …………………………………………… vaig adquirir a través de la pàgina web www.jornadesdafo.cat el producte/servei ……………………………………………………………………………………………………………………
    (adjuntant còpia de la factura de compra).
  2. Que he estat informat del meu dret a desistir del contracte de compra dins del termini de 14 dies naturals des de la compra del servei, i sempre que l’article retornat sigui exactament
    l’adquirit i no presenti cap tara o defecte de fàbrica, correran pel meu compte les despeses
    directes de devolució del producte.
  3. Que en exercici del dret a desistiment, retorno el corresponent producte en perfecte estat amb el seu embalatge original.

 

……………………………………………….. a …………de ……………………………….de 20…..

Desplaça cap amunt